Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu edenpharma.sk

Všeobecné obchodné podmienky nákupného portálu edenpharma.sk (ďalej len ako
“VOS”).

predávajúcim sa v zmysle týchto VOS označuje spoločnosť Edenpharma s.r.o . so sídlom
na M. Galandu 10 , 036 01 v Martine. IČO: 36651389, DIČ DPH: 2022218671 zapísaná
v
Obchodnom registri Okresného súdu Martin 1 v odd. Sro, Vložka číslo: 17791/L , (ďalej
uvádzany len ako “predávajúci”). Spoločnosť Edenpharma s.r.o. je plátcom DPH
Kontaktnými údajmi na predávajúceho sú: edenpharma@edenpharma.sk,


1. Edenpharma.sk je internetovým predajcom výživových doplnkov v oblasti zdravia a výživy
s príslušnými povoleniami. Týmto sa portál predávajúceho rozumie ako online katalóg s
možnosťou objednania online – formou internetu.


2. Pri objednávaní tovaru online formou uvádza spotrebiteľ nasledujúce údaje: – Pri
objednávaní a nakupovaní fyzickou osobou, ktorá nebude naďalej využívať náš tovar ako
predmet svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania, nám poskytujete údaje:
Meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. – V prípade nákupu tovaru súvisujúceho s
vaším predmetom podnikania, uveďte pri objednávke vaše obchodné meno, IČ, DiČ, miesto
/ Adresu (sídlo podnikania)


3. Pri odoslaní konečnej objednávky predávajúcemu bude Vaša objednávka spracovaná, a o
jej priebehu sa dozviete formou emailovej notifikácie. Predávajúci sa zaväzuje zaslať
objednaný tovar najneskôr do 1 týždňa od odoslania objednávky formou dobierky Slovenskej
Pošty, kuriérskej spoločnosti, prípadne vlastného kuriéra – v prípade, že tovar nebol
odoslaný a jeho dodanie je zdržané neovplyvniteľnými skutočnosťami, je obchodník povinný
klienta bezodkladne informovať formou emailu.


4. Predajca obvykle expeduje tovar do 48 hodín formou zmluvného prepravcu. O dodaní
tovaru budete informovaný emailom. Predajca sa zaväzuje, že zmluvnému predajcovi
poskytne len nevyhnutné osobné údaje pre dodanie zásielky, týmito údajmi rozumieme:
meno, adresu, telefónne číslo.


5. Daňový doklad, faktúru, ktorá je daňovým dokladom – zasielame emailom, alebo
prikladáme k objednávke. Túto faktúru dostane kupujúci najneskôr do 14tich dní na email
uvedený pri objednávaní tovaru od predávajúceho. Tovar sa označuje za doručený
prevzatím zásielky kupujúcim, prípadne poverenej tretej osoby na prevzatie danej zásielky.


6. Objednávky uskutočnené v našom elektronickom obchode sú záväzné. V prípade
objednania a nevyzdvihnutia objednávky a jej nezaplatenia, je spoločnosť Edenpharma s.r.o.
oprávnená žiadať náhradu škody v plnej výške vzniknutých preukázateľných nákladov.
Objednávku je podľa zákona možné vrátiť predávajúcemu do 14 dní v pôvodnom stave.
Vrátený poškodený, použítý tovar nie je možné vrátiť inak, ako spôsobom reklamácie za
predpokladu, že tovar je výrobne vadný. Systém a spôsob reklamovania našich produktov,
je uvedený v reklamačných podmienkach.


7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyprázdnenia zásob na sklade,
nedostupnosti materiálu potrebného na výrobu tovaru, prípadne z dôvodu vykonávanej
údržby na zariadeniach, ktorými sú naše produkty vyrábané. Predajca sa zaväzuje a podľa
zákona je povinný o tejto skutočnosti zákazníka informovať a vrátiť zaplatenú zálohu za
tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to formou prevodu na účet.


8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa
prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci má právo tovar odskúšať obdobným spôsobom,
ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšaní tovaru sa
absolútne nerozumie využívať tovar po dobu 14 dní a následne ho vrátiť predávajúcemu.
Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný zaslať písomné prehlásenie o odstupení od zmluvy s
uvedením údajov danej objednávky, čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Týmto
odstúpenm od zmluvy sa ruší aj každá ďalšia doplnková zmluva týkajúca sa tejto
objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy, je potrebné tovar zaslať na adresu spoločnosti
Edenpharma s.r.o. uvedenú v prvej časti obchodných podmienok
. – odstúpením od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť nepoužívaný tovar predávajúcemu
najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odoslanú zasielku prosím poistite.
Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy a
dodržaní podmienok zo strany spotrebiteľa predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré
kupujúci preukázateľne uhradil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť náklady za iný
spôsob doručenia, ktoré si zvolil kupujúci, ale iba najlacnejší dostupný spôsob dodania. – pri
odstúpení od zmluvy znáša kupujúci všetky náklady spojené so zasielaním tovaru.


9. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim a doručení použitého či poškodeného tovaru,
alebo v prípade, že je hodnota tovaru znížená v dôsledku zlého zaobchádzania s tovarom,
má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody,


10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je : – predaj tovaru zhotoveného
podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru, ktorý bol na základe požiadavky
kupujúceho vyrobený na mieru.


11 . Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky emailom.
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť
zaplatiť cenu.


12. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané
vrátane DPH – ceny sú konečné, sme platcom DPH. Všetky akcie platia do vypredania
zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.


14 . Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú
kuriérskou službou, prípadne za nesprávne uvedenie adresy kupujúcim. Kupujúci je povinný
dôsledne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od predajcu, alebo kuriéra a potvrdiť prebratie
svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru. Poškodenie dodávanej zásielky spôsobené
kuriérskou službou je potrebné reklamovať u upracovníka kuriérskej služby. Poškodený
tovar kupujúci od kuriéra v tomto prípade nepreberá a poškodenie sa zaznačí do dokladu o
prevzatí.


15 .Kupujúci má právo zrušiť objednávku jedine a výhradne po odoslaní objednávky a to
formou emailu do 60 minút od zaslania objednávky. Toto zrušenie objednávky musí kupujúci
stihnúť do doručenia oznámenia emailom. Oznámením objednávky v stave “vybavuje sa “ sa
dostáva kupujúceho objednávka do výrobneho či expedičného procesu, ktorý nie je možné
zastaviť. Zrušenie objednávky je možné jedine emailom. V prípade zaplatenia objednávky
na bankový účet, budu po zrušení objednávky vrátené kupujúcemu náklady najneskôr do 14
dní od písomného/ emailového potvrdenia zrušenia objednávky.


16. Ochrana osobných údajov


16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný
oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
číslo telefónu a mailovú adresu.


16.2 . Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje
osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich
z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne
plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom
spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy,
identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode
www.Edenpharma.sk, zasielanie informácii o novinkách a akciových ponukách.


16.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na
základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba
prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru
prostredníctvom internetového obchodu www.Edenpharma.sk, pri registrácii v internetovom
obchode www.Edenpharma.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje
svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo pri registrácii
na internetovom obchode www.Edenpharma.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová
adresa pri činnosti predávajúceho
týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo
svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na
dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho


16.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v
zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho
osobné údaje v rozsahu podľa bodu 16.1. a to na účely uvedené v bode 16.2. Predávajúci
sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou
formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim
predávajúcemu.


16.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v online
režime na
web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.


16.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje
bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 16.2. týchto všeobecných obchodných
podmienok.


16.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby
sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý
boli zhromaždené.


16.8 . Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať
osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ
ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


16.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 1/
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne
zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu:
1. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných
údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
3. c) účel spracúvania osobných údajov,
4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety
ZnOOÚ a
5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov v rozsahu najmä: – poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti
poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na
základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak
kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne
záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, –
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, –
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, –
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, – tretie krajiny, ak sa
predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,


16.11 Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 16.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho. 16.11.
Právo kupujúceho podľa bodu 16.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie
vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho,
alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
16.12 . Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho
namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.


16.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia.


16.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný
žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci
informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 16.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak
to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.


16.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice
je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.


16.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov.


16.17 . Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.


16.18 . Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
osoba.


16.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.9., 16.10. 1/, 3/ až 6 , a bodu 16.12 . až 16.14.
vybaví predávajúci bezplatne.


16.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady
vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených
so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.


16.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov16.19. a
16.20 . najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti


16.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 16.11. predávajúci bez zbytočného
odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.


17. Kupujúci po odoslaní objednávky, či registrácii môže dostávať správy o ponukách
tovarov, pribúdajúcich benefitov, súťažiach a službách predávajúceho. Objednávateľ môže
nastavenie emailových notifikácii zmeniť prihlásením do svojho užívateľského účtu.


18. Zaškrtnutím políčka pri registrácii, alebo objednávaní tovaru bez nutnosti registrácie,
zákazník súhlasi, že si tieto VOS prečítal, v plnom rozsahu ich porozumel.


19. Predávajúci si vyhradzuje práve obchodné podmienky zmeniť. Oznámenie o zmene
obchodných podmienok si predávajúci ako povinnosť plní pridaním oznámania pod tieto
obchodné podmienky. Uvedie tak dátum poslednej zmeny, ktorou obchodné podmienky
nadobúdajú platnosť a v plnom rozsahu nahradzujú predchádzajúce VOS


20. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku


Edenpharma Všeobecné obchodné podmienky portál www.Edenpharma.sk nadobúdajú
účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorou sa považuje zaslatie objednávky
formou internetového obchodu/katalógu, emailovej záväznej objednávky, telefonickej
objednávky a následneho potvrdenia formou emailu.


Reklamačné podmienky


1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len
„Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za
chyby (ďalej len „Reklamácie“).
2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Edenpharma s.r.o. zo sídlom na M. Galandu 10 ,
036 01 v Martine. IČO: 36651389, DIČ DPH: 2022218671 zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Martin 1 v odd. Sro, Vložka číslo: 17791/L
3. “Kupujúci” je spotrebiteľ tovaru (osoba ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu,)
4. Fyzické a právnické osoby berú na vedomie,že podmienky záruky (záručná doba) môžu
byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcima kupujúcim
sú upravene ochodným zákonníkom.


Záručné podmienky


1. Ak pri dodaní tovaru vykazuje tovar zjavné chyby, je dodaný v poškodenom transportnom
obale, je kupujúci povinný tento tovar neprevziať. V takom prípade zostáva kupujúcemu
nárok na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho, prípadne vrátenie kúpnej ceny
tovaru.


2. V prípade, že po prevzatí tovaru Kupujúcim sa vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru,
môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. reklamačný list
(/wpcontent/uploads/2015/06/reklamacia.pdf) = kliknite pre stiahnutie reklamačného listu
3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, ktorý ju udáva na 24
mesiacov. Záručná doba tovaru začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.


4. V prípade, že reklamovaný tovar je doručovaný poštou, kuriérom prepravnej spoločnosti,
zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje dokumentáciu. Rozhodujúcim
dátumom na plynutie reklamácie tovaru je dátum doručenia kuriérskou službou. Predávajúci
nepreberie akýkoľvek tovar zasielaný na dobierku od kupujúceho.


Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru


1. V prípade že sa jedná o vadu na produkte, ktorú je možné bezodkladne odstrániť,
predávajúci je povinný danú vadu odstrániť.


2. Predávajúci môže odmietnuť reklamovanie tovaru, pri ktorom nebolo dodržané
následovné: Správne uskladnenie produktu podla prídavného letáku či etikety


3. Predávajúci poučil spotrebiteľa tovaru o jeho právach formou reklamačného poriadku
umiestneného na svojej internetovej stránke ktoré mu vyplívajú z ust. §622 Občianského
zákonníka a právach ktoré mu vyplívajú z ust. § 623 Občianského zákonníka. Predávajúci
umožnil prečítanie týchto podmienok v čase objednávky. Vybavenie reklamácie 1.
Reklamácia sa uplatňuje zaslaním poškodeného tovaru na korešpondenčnú adresu
spoločnosti, ktorá je: Edenpharma s.r.o. zo sídlom na M. Galandu 10 , 036 01 v Martine.
IČO: 36651389, DIČ DPH: 2022218671 zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Martin 1 v odd. Sro, Vložka číslo: 17791/L.
Kupujúci je povinný spoločne s tovarom doložiť faktúru a vyplnený reklamačný list. Bez
reklamačného listu nieje možné reklamáciu uplatniť. Vyplnený reklamačný list je možné
zaslať aj emailom. 3. Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


4. V situácii kedy kupujúci zasiela tovar predávajúcemu, je povinný ho zabaliť do vhodného
obalu, aby nedochádzalo k navlhnutiu, či inému poškodeniu tovaru.


5. Pri prevzatí a kontrole tovaru od kuriéra je rozhodujúcim dátumom pre začatie reklamácie
dátum doručenia kuriérom.


6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za plynutie reklamácie na ktoré sa viaže
ustanovenie zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianského zákonníka.
Zákazník je o vybavení reklamácie bezodkladne informovaný emailom uvedeným pri kúpe
tovaru a to v zákonnej lehote.


7. Nárok na uplatnenie záruky zanika v prípade spotrebovaním viac ako 10% obsahu tovaru.
Záverečné ustanovenia V prípade akejkoľvek reklamácie kontaktuje spotrebiteľ emailom
predavájúceho a dohodne sa s ním na najvhodnejšom postupe pri vybavovaní reklamácie v
súlade s reklamačnými podmienkami. V prípade, že sa domnievate, že boli porušené vaše
spotrebiteľské práva, môžete využiť možnosť Alternatívneho riešenia sporov Zákon č.
102/2014 a to obrátením sa na tieto inštitúcie:
– SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
– Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných
služieb a poštových služieb,
– súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická
osoba, zapísaná v zozname).


Tento reklamačný poriadok nadobúda svoju platnosť spolu s VOS 01.01.2017
Zmeny reklamačného poriadku a VOS budú oznámené.


Kontaktné údaje
www.edenpharma.sk
Edenpharma s.r.o. M. Galandu 10, 036 01 Martin
email: edenpharma@edenpharma.sk


Dodanie tovaru:


1. tovar je zasielaný formou dobierky Slovenskej pošty


2. Tovar zasielaný formou zazmluvnenej kuriérskej služby Spôsoby platby za tovar je možné
zaplatiť na náš účet s uvedením prislušného variabilného symbolu, ktorým je číslo
objednávky. Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti kuriérovi pri dodaní na dobierku. Za tovar
je možné zaplatiť formou platobnej brány 24 pay, ktorá je bezpečná. Sadzobník prepravy
Dobierka slovenskej pošty: 3,8 eura 1 trieda.  Dodanie do Českej republiky 6 eur.